ફ્લેક્સિબલ પીસીબી

1-layer-flex-pcb

1-લેયર-ફ્લેક્સ-પીસીબી

1-layer-flex-pcb-with-stiffner

1-લેયર-ફ્લેક્સ-પીસીબી-સ્ટિફનર

2-layer-flex-pcb (2)

2-લેયર-ફ્લેક્સ-પીસીબી

2-layer-flex-pcb

2-લેયર-ફ્લેક્સ-પીસીબી

2-layer-flex-pcb-with-stiffner

2-લેયર-ફ્લેક્સ-પીસીબી-સ્ટિફનર

4L-rigid-flex-board

4 એલ-કઠોર-ફ્લેક્સ-બોર્ડ

12L-rigid-flex-board

12 એલ-કઠોર-ફ્લેક્સ-બોર્ડ

Lens-module-board

લેન્સ-મોડ્યુલ-બોર્ડ