ઉચ્ચ આવર્તન પીસીબી

2 layer F4MB PCB

2 લેયર એફ 4 એમબી પીસીબી

2 layer R4350B PCB

2 લેયર આર 4350 બી પીસીબી

4 layer R4350B PCB

4 લેયર આર 4350 બી પીસીબી

4 layer rogers+FR4 PCB

4 લેયર રોઝર્સ + એફઆર 4 પીસીબી

4 layer rogers4003 PCB

4 લેયર રોઝર્સ 40000 પીસીબી

6 layer FR4+Rogers PCB

6 લેયર એફઆર 4 + રોજર્સ પીસીબી

6 layer rogers4003 PCB

6 લેયર રોઝર્સ 40000 પીસીબી

10 layer R4003C PCB

10 સ્તર R4003C પીસીબી